Abonnements­vilkår

Vilkåra gjeld for alle dei redaksjonelle produkta til Hordaland Folkeblad (nedanfor kalla HF). Dersom du teiknar eit komplett abonnement, har du tilgang til papiravisa, e-avisa og alt innhald i nettavisa. Du kan også teikna eit abonnement som berre omfattar våre digitale avisprodukt. For å få tilgang til alt digitalt innhald frå HF, må du registrera deg som digital brukar på hf.no. Du må fylla inn dine personlege opplysingar og velja eit brukarnamn og eit passord etter ynske.

Du får straks digital tilgang. Dersom du ynskjer papiravisa, får du denne innan fire dagar. På HF Mi side kan du sjølv administrera abonnementet ditt.

Transaksjonen gjer du med:

Hordaland Folkeblad AS
Tlf: +47 56 55 00 20
Org.nr.: NO 989 70 620
E-post: abonnement@hf.no
Nettside: hf.no
Bankkontonr: 3530.21.03109

Abonnement

Abonnementet vert betalt på forskot og vert fornya til me eventuelt får ei oppseiing. Ved fornying vert abonnementet automatisk forlengt med same tidsperiode som førre gong.

Abonnementet kan betalast med kort (debet-/kredit-) eller faktura. Abonnementet skal vera betalt innan forfallsdatoen på fakturaen. Dersom fakturaen vert betalt etter forfall, vert det lagt til lovbestemt forseinkingsrente. Dersom du har fått purring og denne ikkje vert betalt innan forfall, vert kravet sendt til inkasso, og lovheimla inkassokostnader kan verta lagde til.

Ved oppseiing går abonnementet ut perioden du har betalt for, men vert ikkje fornya. Beløpet som står att på perioden på oppseiingsdato, vert ikkje refundert. Seier du opp eit rabattert abonnement med bindingstid før utløp, vert det sendt ut eit sluttkrav som svarar til den rabatten (prisfordelen) du har hatt i perioden før oppseiinga.

Dersom abonnementet ikkje vert betalt, vert avisa stoppa saman med digital tilgang, og det vert sendt ut ei sluttrekning for leverte aviser etter utløp. Du kan sjølv velja å stoppa leveringa av papiravisa i ein periode utan at det påverkar abonnementsprisen eller det digitale abonnementet. Angrerettlova gjeld.

Prisar

Alle prisar gjeld for løpande abonnement. Levering av papiravis i Noreg er inkludert i eit komplett abonnement. Får du avisa levert i utlandet, kjem portotillegg i tillegg.

Ynskjer du faktura i posten, kjem eit gebyr på NOK 35 i tillegg per faktura. Brukar du avtalegiro, e-faktura eller kredittkort, fell gebyret vekk. Du kan oppretta avtalegiro på Mi side eller i nettbanken. Elektroniske trekk som ikkje vert betalte innan fristen, medfører ei betalingspåminning med eit purregebyr i posten.

HF har rett til kva tid som helst å endra pris på aktive abonnement. Dei nye prisane vert kunngjorde i avisa og på heimesida seinast 14 dagar før dei trer i kraft. Nye prisar gjeld då frå fastsett dato for alle typar abonnement.

Betaling

Du kan kjøpa abonnement på hf.no ved å nytta bankkort/kredittkort eller få ein faktura send til deg. Dersom du betalar med kort, vert kredittkortet/bankkortet du registrerte på Mi side, belasta for ein ny periode, til du eventuelt seier opp abonnementet.

HF nyttar PayEx som betalingsløysing. PayEx støttar Verified by Visa-standarden. Les meir om PayEx på www.payex.no . Betalingssidene er sikra med SSL-sertifikat. Les meir på Let's Encrypt. Det tyder at du som kunde har ekstra tryggleik når du betalar til HF.

Dersom du ikkje betalar, har HF rett til å stengja digital tilgang og stoppa leveringa av papiravisa straks.

Levering

Papiraviser vert leverte gjennom Posten. For slike leveransar gjeld Posten sine leveringsvilkår. Postkassen må vera godt synleg og merkt med namn. Leveringsstad vert avtala ved tinging. E-aviser vert leverte klokka 05.00 utgjevingsdagen for papiraviser.

Temabilag er berre tilgjengelege dersom dei er utgjevne av HF. Innstikk med andre utgjevarar er med andre ord ikkje tilgjengelege i elektronisk utgåve.

Dersom tekniske problem, streik, lockout eller force majeure over fleire enn to døgn hindrar leveringa av avisa, vert dette godtgjort med ei tilsvarande forlenging av abonnementsperioden. Dersom problem med din nettilgang, programvare eller ditt datautstyr er årsaka, vert ikkje dette godtgjort.

Leveringsstad kan endrast etter ynske frå abonnenten. Ny leveringsstad kan medføra endra distribusjonskostnader, med tilsvarande justering av abonnementsprisen. Abonnenten vil i så fall få vita kva justeringa går ut på.

Du kan sjølv registrera endringane dine på hf.no. Hugs å registrera adressene dine hjå Posten, slik at du er sikker på å få avisa levert på midlertidig adresse. NB: Dersom du har flytta, må du registrera flyttemelding og ny adresse hjå Posten. Elles kan du risikera at avisa ikkje vert levert av postbodet.

Mi Side

Du loggar inn på Mi side for å administrera abonnementet ditt via nettsida til HF. For å kunna bruka Mi side, må du logga inn med brukarnamn og passord.

Her kan du:
· Omadressera avisa, fast eller mellombels
· Mellombels stoppa leveringa av papiravisa
· Sjå betalingsopplysingane dine
· Endra betalingsmåte og oppdatera kredittkortopplysingar
· Oppretta AvtaleGiro-avtale
· Senda meldingar til oss

Brukartilgang

Den juridiske eigaren av abonnementet er den som har teikna det. Brukarnamn og passord til avisa sine digitale tenester må ikkje delast med andre enn medlemer av din husstand som bur på same adresse. Dersom du deler brukarnamn og passord med andre, eller på annan måte misbrukar tenestene til HF, har me rett til å straks stengja din digitale tilgang og stoppa avisleveringa, utan å refundera abonnementspengar som alt er innbetalte.

Når den juridiske eigaren av eit abonnement er ei verksemd, vert abonnementet knytt til ein (1) digital brukar, og det digitale produktet kan berre nyttast av den personen som har registrert brukarnamn og passord.

Rettar

Innhaldet i dei leverte avisene (både papiraviser og digitalt innhald) er verna ved lov. Innhaldet er HF sin eigedom. Som abonnent av HF har du tilgang til alt materiale inkludert artiklar, nyhende, fotografi og video, grafikk og anna som er publisert av HF. Du kan lasta ned og/eller skriva ut ein enkel kopi av materialet til eige bruk.

Ved all annan bruk, til dømes avfotografering, nedlasting eller kopiering med sikte på gjenbruk, må du få godkjenning frå redaktøren i HF.

Informasjonskapslar

Her kan du lese om vår cookiepolicy.

Behandling av personopplysingar

Ved å akseptera desse brukarvilkåra, samtykkjer du i at Agderposten Medier og partnaravisene kan behandla personopplysingane dine i tråd med fylgjande retningslinjer og personvernpolicyen vår.

Kva informasjon samlar me inn?

Agderposten Medier og partnaravisene lagrar og brukar opplysingar om namn, fødselsdato, e-post-adresse, gateadresse og telefonnummer – og opplysingar om eventuell annan rekningsbetalar. I tillegg vert det lagra informasjon om bruken av tenestene, også kva tenester du tingar, kva nettsider du vitjar, informasjon om geografisk posisjon og teknisk informasjon om eininga di og internett-tilkoplinga. Me kan velja å samanstilla trafikkdata som er tilgjengelege ved hjelp av cookies med informasjon frå brukarprofilen. Dette gjer me for å tilpassa innhaldet til brukarmønsteret ditt og for å gje deg ei best mogeleg brukaroppleving.

Kva brukar me opplysingane dine til?

Opplysingane vert nytta av Agderposten Medier og partnaravisene for å gjennomføra avtalen med deg og til å førebu og utvikla tenestene. Me behandlar også personopplysingar for å få større kunnskap om brukarane våre, slik at me kan levera tenester, tilrådingar, innhald, annonsar og marknadsføring som er tilpassa deg. I tillegg vil opplysingane kunna verta brukte til analyse for å forstå marknadstrendane og for å avgrensa misbruk av tenestene. Personopplysningane dine vert ikkje vidareselde og vert ikkje brukte til andre føremål utan eige samtykke til dette frå deg.

Deling av informasjonen din

Agderposten Medier og partnaravisene kan dela opplysingar om din bruk av tenestene med andre selskap eigde av oss og dei avisene me har eit gjensidig partnarskap med. Føremålet er tilsvarande det me har skildra i desse avtalevilkåra. Opplysingane kan utleverast til tredjepart i den grad det er naudsynt for at me skal kunna gjennomføra avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle.

Korleis kan du administrera eller sletta informasjon om deg sjølv?

Me lagrar ikkje personopplysingar lenger enn det som er naudsynt for kundeforholdet. Du kan når som helst krevja innsyn i opplysingane og endra opplysingar på Mi side. Du kan også krevja at dei vert sletta, med mindre opplysingane er naudsynte for å gjennomføra avtaleforholdet mellom deg og mediehuset der du er abonnent, eller dei er lovpålagde.
Ved å godkjenna desse vilkåra samtykkjer du også til personværnerklæringa vår.

Samtykke til marknadsføring

Når du er registrert som brukar hjå Agderposten Medier eller ei av partnaravisene, og når du brukar abonnementstenestene våre, ser me på deg som ein kunde med eit aktivt kundeforhold.

I eit aktivt kundeforhold vil me kunna ringja deg, senda deg e-post, SMS og informasjon i appen vår og på nettsida vår, i tillegg til tilbod og annan relevant informasjon basert på opplysingar me har om deg som kunde. Informasjonen vil vera relevant for produkta og tenestene våre, og vil berre vera på eigne vegner.

Marknadsføringa kan innehalda tilbod og informasjon om produkta våre, som til dømes abonnement, nyhendebrev eller tips om korleis ein kan få mest mogleg ut av kundeforholdet.

Dersom du ikkje har eit aktivt kundeforhold til Agderposten Medier eller ei av partnaravisene, vil du berre motta elektronisk marknadsføring dersom du har gjeve særskilt samtykke til det. Dersom du ikkje ynskjer å motta slik marknadsføring, kan du reservera deg ved å klikka på linken for å melda deg av denne tenesta.

Dersom du har spørsmål om avtalen, er du velkomen til å kontakta oss:
Telefon 56 55 00 20 og epost: abonnement@hf.no

Endring av vilkår

Abonnementsvilkåra kan verta endra, og dei til kvar tid gjeldande vilkåra er oppdaterte på hf.no.
Norheimsund, 11.02.2020